Propozycje Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość złożone w czerwcu i wrześniu 2017 r. do wniosku UAM na Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17 w Ścieżce III Zintegrowanych Programów Uczelni, moduły 2 i 6, dotyczące podnoszenia kompetencji i zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.


1. Beneficjenci
Szacunkowa liczba pracowników uczelni objętych wsparciem, którzy podniosą swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach krajowych – 398 osób.

2. Cel
Celem podstawowym jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie:

 • umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się zintegrowanymi usługami informatycznymi i wykorzystania ich w pracy na uczelni,
 • zarządzania informacją.

Dodatkowe cele, które zakłada się w zadaniach, to nabycie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych oraz kompetencji w zakresie prowadzenia zajęć w języku obcym.
Realizacja celów będzie trwać będzie minimum 24 miesiące (maksimum 48). Nie przewiduje się wykorzystywania zagranicznych rozwiązań w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni. Cel zostanie zrealizowanie przez uczestnictwo pracowników UAM w sprofilowanych dla nich szkoleniach (18 kursów w tym 3 w języku angielskim). Zakładanym efektem jest podniesienie kompetencji pracowników UAM, które umożliwią praktyczne wykorzystanie utworzonego w ramach projektu zintegrowanego systemu informatycznego UAM.
Działania zostały skonsultowane w 2016 roku z władzami jednostek odpowiedzialnymi za sprawy naukowe i dydaktyczne.

3. Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do 389 pracowników UAM w Poznaniu następujących wydziałów: Filologii Polskiej i Klasycznej, Neofilologii, Historii, Studiów Edukacyjnych, Anglistyki, Nauk Społecznych, Teologii, Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego w Kaliszu (jednostki zamiejscowej UAM) oraz Biblioteki Uniwersyteckiej, należących do kadry dydaktycznej i zarządczej uczelni.
W ramach projektu pracownicy uzyskają wsparcie w postaci pragmatycznych szkoleń zwiększających poziom ich kwalifikacji profesjonalnych i umiejętności dostosowania się do wymogów, jakie stawiają nowoczesne technologie oraz narzędzia dydaktyczne, udostępnione w zintegrowanym systemie usług informatycznych uczelni. Wskazanej grupy pracowników uczelni dotyczy praktyczna potrzeba zindywidualizowania własnych kompetencji, potwierdzania tych umiejętności dodatkowymi szkoleniami oraz zaświadczeniami, co ma zapewnić im lepsze przygotowanie do pracy, przede wszystkim dydaktycznej.

4. Opis
Wyszczególnione poniżej szkolenie stanowią niezbędny element komplementarny w odniesieniu do tworzonego w projekcie zintegrowanego systemu informatycznego uczelni. Pozwolą uzyskać kadrze  uniwersyteckiej kompetencje niezbędne do pełnego wykorzystania informatycznych narzędzi służących zarządzaniu procesem nauczania, ułatwią też tworzenie i czerpanie z otwartych zasobów dydaktycznych.
Grupą docelową są pracownicy 9 jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, należący do grupy kadry dydaktycznej uczelni i prowadzących zajęcia dydaktyczne. Natomiast w realizacji szkoleń poza OWKO i dziewięcioma wskazanymi jednostkami weźmie udział również Uniwersyteckie Studio Filmowe UAM oraz ewentualnie Centrum Informatyczne UAM.
Cel zostanie zrealizowanie poprzez uczestnictwo pracowników UAM w sprofilowanych dla nich szkoleniach (16 kursów, w tym 3 w języku angielskim).

5. Zadania
5.1. Szkolenia w zakresie metodyki kształcenia zdalnego: Moodle. Liczba osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach – minimum 50 (według potrzeb zgłoszonych przez jednostki). Zadanie obejmuje:

5.1.1. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu Moodle I. Kurs dla początkujących (3 lata x 12 osób = 36 osób)
Celem zindywidualizowanego kursu obejmującego 20 godzin realizowanych w trybie b-learningu jest zapoznanie się z podstawami tworzenia kursów i cyfrowych materiałów dydaktycznych w technologii Moodle do istniejących zajęć. Celem praktycznym jest stworzenie kursu dla prowadzonego przez uczestnika przedmiotu.
Koszt przy założeniu pracy niezindywidualizowanej w trzech grupach:
(20 godzin x 3) x 150 zł + 5000 zł przygotowanie kursu = 14 000 zł

5.1.2. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu Moodle II. Kurs dla zaawansowanych (3 lata x 12 osób = 36 osób).
Celem zindywidualizowanego kursu obejmującego 20 godzin realizowanych w trybie b-learning jest opanowanie metod tworzenia ćwiczeń, testów, gier z wykorzystaniem platformy Moodle, opanowanie zaawansowanych funkcji platformy i wprowadzenie do SCORM. Celem praktycznym jest rozbudowanie istniejącego na platformie kursu.
Koszt przy założeniu pracy niezindywidualizowanej w trzech grupach:
(20 godzin x 3) x 150 zł + 5000 zł przygotowanie kursu = 14 000 zł

5.1.3. Designing and managing a Moodle course I. A beginner version, 20 hrs, distance learning mode (in English).
Zajęcia jak wyżej, sprofilowane dla osób prowadzących zajęcia w języku angielskim (1 rok x 8 osób = 8 osób).
Koszt przy założeniu pracy niezindywidualizowanej w jednej grupie:
20 godzin x 150 zł + 5000 zł przygotowanie kursu = 8000 zł

5.1.4. Designing and managing a Moodle course II. Advanced version, 20 hrs, distance learning mode (in English)
Zajęcia jak wyżej, sprofilowane dla osób prowadzących zajęcia w języku angielskim (1 rok x 15 osób = 15 osób).
Koszt przy założeniu pracy niezindywidualizowanej w jednej grupie:
20 godzin x 150 zł + 5000 zł przygotowanie kursu = 8000 zł

5.2. Szkolenia w zakresie nowoczesnych narzędzi informatycznych i multimedialnych. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach – minimum 40. Zadanie obejmuje:

5.2.1. Warsztaty mediów cyfrowych. Kurs dla początkujących.
Celem kursu obejmującego 20 godzin realizowanych w zindywidualizowanym trybie b-learningowym jest opanowanie metod tworzenia, edycji i publikowania materiałów dydaktycznych w formie graficznej, dźwiękowej, filmowej, animowanej (3 lata x 12 osób = 36 osób).
Koszt przy założeniu pracy niezindywidualizowanej w dwóch grupach:
(20 godzin x 3) x 150 zł + 5000 zł przygotowanie kursu = 14 000 zł

5.2.2. Realizowanie materiałów wideo na potrzeby dydaktyki online. Kurs dla zaawansowanych.
Celem kursu obejmującego 10 godzin jest opanowanie profesjonalnych metod tworzenia materiałów wideo na potrzeby prowadzonych przez siebie zajęć (1 rok x 12 osób = 12 osób).
Koszt przy założeniu pracy niezindywidualizowanej w jednej grupie:
10 godzin x 150 zł + 3000 zł przygotowanie kursu = 4500 zł

5.3. Szkolenia w zakresie oprogramowania narzędziowego stosowanego w dydaktyce. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach – minimum 58.

Wszystkie zajęcia w tym zadaniu są zajęciami zamawianymi realizowanymi na zewnątrz przez wyspecjalizowaną firmę szkoleniową. W trakcie prac nad wnioskiem przeprowadzono rozeznanie rynku w oparciu o oczekiwania pracowników uczelni. Ponadto wszystkie zajęcia mają charakter otwarty i umożliwiają elastyczny, indywidualny tok nauczania. Czas realizacji 1–3 lata, do uzgodnienie z firma zewnętrzną.

5.3.1. MS Excel. Kurs dla średnio-zaawansowanych. Tryb zajęć – tradycyjny, czas szkolenia –16 godzin.
Szkolenie adresowane do średniozaawansowanych użytkowników Excela, którzy już z niego korzystają, ale chcą zwiększyć swoje umiejętności i poznać nowe możliwości programu (3 lata x 12 osób = 36 osób).
Koszt przy założeniu stałej odpłatności za każdego uczestnika według programu certyfikowanej firmy:
24 osoby x 1000 zł = 24 000 zł płatne za fakturę zleceniobiorcy zewnętrznego z wyszczególnieniem stawek godzinowych (62,50 zł/h).

5.3.2. MS PowerPoint. Kurs dla zaawansowanych. Tryb zajęć – tradycyjny, czas szkolenia – 16 godzin.
Szkolenie adresowane do osób korzystających z PowerPointa, które chcą tworzyć bardziej zaawansowane prezentacje oraz w pełni wykorzystywać możliwości programu.
Koszt przy założeniu stałej odpłatności za każdego uczestnika według programu certyfikowanej firmy:
24 osoby x 1000 zł = 24 000 zł płatne za fakturę zleceniobiorcy zewnętrznego z wyszczególnieniem stawek godzinowych (62,50 zł/h).

5.3.3. MS Word. Kurs dla średniozaawansowanych. Tryb zajęć – tradycyjny, czas szkolenia – 16 godzin.
Szkolenie adresowane do średniozaawansowanych użytkowników Worda. Uczestnicy szkolenia nauczą się używania zaawansowanych funkcjonalności programu MS Word.
Koszt przy założeniu stałej odpłatności za każdego uczestnika według programu certyfikowanej firmy:
24 osoby x 1000 zł = 24 000 zł płatne za fakturę zleceniobiorcy zewnętrznego z wyszczególnieniem stawek godzinowych (62,50 zł/h).

5.3.4. MS Office 365 z wykorzystaniem WebApps. Tryb zajęć – tradycyjny, czas szkolenia – 16 godzin.
Celem tego szkolenia jest przedstawienie potencjału użytkowego pakietu Microsoft Office 365, w tym zwłaszcza zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie daje zdalna wersja pakietu Office w porównaniu do wersji stacjonarnej. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, dla których najważniejszy jest stały kontakt ze współpracownikami, możliwości współpracy. Szkolenie przeznaczone jest także dla osób, których praca wymaga mobilności i bieżącego dostępu do aktualnych wersji dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych lub prezentacji.
Koszt przy założeniu stałej odpłatności za każdego uczestnika według programu certyfikowanej firmy:
24 osoby x 1000 zł = 24 000 zł płatne za fakturę zleceniobiorcy zewnętrznego z wyszczególnieniem stawek godzinowych (62,50 zł/h).

5.3.5. GoogleDocs. Tryb zajęć – tradycyjny, czas szkolenia – 8 godzin.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z alternatywą dla płatnych pakietów biurowych, jaką stanowi usługa GoogleDocs, oferująca m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i możliwość tworzenia prezentacji multimedialnych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać możliwości darmowego edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i prezentacji multimedialnej, z możliwością zdalnego dostępu do efektów własnej pracy.
Koszt przy założeniu stałej odpłatności za każdego uczestnika według programu certyfikowanej firmy:
24 osoby x 1000 zł = 24 000 zł płatne za fakturę zleceniobiorcy zewnętrznego z wyszczególnieniem stawek godzinowych (62,50 zł/h).

5.3.6. PREZI – dynamiczne prezentacje dla początkujących. Tryb zajęć – tradycyjny, czas szkolenia – 16 godzin.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie daje narzędzie PREZI w zakresie tworzenia dynamicznych prezentacji. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcieliby przedstawić wybrane przez siebie treści w sposób profesjonalny i atrakcyjny.
Koszt przy założeniu stałej odpłatności za każdego uczestnika wg programu certyfikowanej firmy:
36 osób x 1000 zł = 36 000 zł płatne za fakturę zleceniobiorcy zewnętrznego z wyszczególnieniem stawek godzinowych (62,50 zł/h).

5.4. Szkolenia w zakresie zarządzania informacją, bazami danych i kompetencjami informatycznymi w procesie kształcenia.  Liczba osób uczestniczących w szkoleniach – 90. Zadanie obejmuje:

5.4.1. Warsztat naukowca w humanistyce
Kurs otwarty w wymiarze 20 godzin realizowanych w trybie b-learning przygotowany dla pracowników naukowych prowadzących różnorodne zajęcia dydaktyczne w zakresie rozwoju warsztatu naukowca. Celem zajęć jest zdobycie umiejętności w zakresie budowania efektywnych strategii wyszukiwania informacji w zasobach naukowych, kształcenie kompetencji informacyjnych w celu dokonywania syntezy, oceny zasobów i zarządzania bibliografią przy użyciu zautomatyzowanych programów. Zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat prawa autorskiego, zjawiska plagiatu i auto-plagiatu, z aspektami prawnymi w kontekście Open Access i OZE, jak dozwolony użytek, domena publiczna, wolne licencje, copyright (3 lata x 12 osób = 36 osób).
Koszt przy założeniu pracy niezindywidualizowanej w trzech grupach:
(20 godzin x 3) x 150 zł + 5000 zł przygotowanie kursu = 14 000 zł

5.4.2. Scientist’s workshop in the humanities (wersja angielska szkolenia 5.4.1)
Wersja kursu przygotowana dla pracowników prowadzących zajęcia w języku angielskim (1 rok x 10 osób = 10 osób).
Koszt przy założeniu pracy niezindywidualizowanej w jednej grupie:
20 godzin x 150 zł + 5000 zł przygotowanie kursu = 8000 zł

5.4.3. Podstawy statystyki w dydaktyce
Celem zajęć w wymiarze 20 godzin, realizowanych w trybie tradycyjnym, jest przygotowanie kadry dydaktycznej do wprowadzenia elementów analizy statystycznej podczas zajęć i w prowadzonych pracach dyplomowych. Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe miary statystyki opisowej i indukcyjnej oraz liczne przykłady ich aplikacji. Będą mieli okazję przeanalizować przykładowe prace dyplomowe i możliwość zastosowania w nich analizy statystycznej, a także przećwiczyć wspieranie studentów w jej zastosowaniu (1 rok x 8 osób = 8 osób).
Koszt przy założeniu pracy niezindywidualizowanej w jednej grupie:
20 godzin x 150 zł + 5000 zł przygotowanie kursu = 8000 zł

5.4.4. Cyfrowe bezpieczeństwo w nauce oraz dydaktyce
Czas trwania kursu – 10 godzin dydaktycznych (średni nakład pracy wyniesie 2 godziny tygodniowo). W kursie otwartym realizowanym w trybie b-learning zostaną zaprezentowane techniki ochrony danych oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa w sieci Internet (3 lata x 12 osób = 36 osób).
Koszt przy założeniu pracy niezindywidualizowanej w dwóch grupach:
(10 godzin x 3) x 150 zł + 3000 zł przygotowanie kursu = 7500 zł


6. Koszty i założenia
Koszty przygotowania i przeprowadzenia szkoleń wyniosłyby 256 00 zł. Do tej kwoty należy dodać odpłatność dla koordynatora szkoleń na cały czas trwania projektu (5 lat, tj. 60 miesięcy x 50 godzin miesięcznie x stawka godzinowa). Całkowity koszt wyniósłby zatem 256 000 zł plus odpłatność dla koordynatora. Przyjęto przy tym następujące założenia:

 • ze względu na możliwość uczestniczenia tych samych osób w różnych szkoleniach minimalny wskaźnik beneficjentów wyznaczono na podstawie szkolenia zakładającego w danym zadaniu największą liczbę uczestników;
 • koszt godziny dydaktycznej realizowanej na UAM w formie dodatku zadaniowego przyjęto na poziomie 150 zł/h, a koszty przygotowania kursu wraz z materiałami dydaktycznymi ustalono w odniesieniu do liczby godzin: 10 godzin za 3000 zł, 20 godzin za 5000 zł;
 • bez względu na tryb zajęć założono pracę w grupach maksymalnie po 12 osób;
 • każdy kurs rocznie przechodzi jedna 12-osobowa grupa (wyjątkiem mogą być szkolenia zlecone firmie zewnętrznej), aby absolwenci mogli wykorzystać nabyte umiejętności w najbliższym roku akademickim na zajęciach wdrożeniowych;
 • zajęcia wdrożeniowe to zajęcia programowe lub fakultatywne, które absolwent przeprowadzi w ciągu minimum jednego semestru po ukończeniu szkolenia wykorzystując nabyte umiejętności, na przykład wprowadzając 2–3 godziny uzupełniające w formie e learningu lub b-learningu do dotychczasowego programu danego przedmiotu;
 • ewaluacja efektów kształcenia odbywa się na podstawie:
  • listy studentów, którzy zaliczyli zajęcia wdrożeniowe,
  • sylabusu zajęć wdrożeniowych.


Opracował Bogdan Hojdis