Propozycje do wniosku o środki z programu POWER podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej, złożone podczas spotkań w OWKO z koordynatorami e-learnigu, szefami jednostek organizacyjnych oraz administracją UAM


21 lipca 2016 r.

Obecni:
dr hab. Janusz Taborek (Wydział Neofilologii)

Propozycje:

 1. Powtórzyć kursy e-learningowe na poziomie podstawowym, uwzględniając realną liczbę pracowników zainteresowanych takim szkoleniem.
 2. Zorganizować kursy filologiczne dla kadry dot. tworzenia zadań językowych i pracy z tekstem – szkolenie objęłoby podniesienie (lub nabycie) kompetencji informtycznych i metodycznych w zakresie tworzenia i wdrażania kursów językowych online.
 3. Szkolenie na temat wykorzystania materiałów cyfrowych (filmów, tekstów) w nauczaniu języka obcego (niemieckiego, rosyjskiego).
 4. Kurs dot. wizualizacji wiedzy na potrzeby dydaktyki (i badań).
 5. Certyfikowane (lub niecertyfikowane) szkolenia korzystania z aplikacji Microsoft, w tym MS Office365 oraz MS Project.

UWAGA: Według modyfikacji zgłoszonej 1 września br. kurs 4 dotyczyłby wykorzystania badań statystycznych w dydaktyce i byłaby to propozycja zbieżna ze zgłoszonym 3 sierpnia przez dr Agnieszkę Cieszyńską kursem z wykorzystania metod statystycznych przy opracowywaniu wyników badań przeprowadzanych w ramach zajęć ze studentami.

 

27 lipca 2016 r.

Obecni:
dr Michał Duch (Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie)
dr Robert Kostecki (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)
dr Magdalena Kowalska (Wydział Artystyczno-Pedagogiczny w Kaliszu)
prof. Piotr Łuszczykiewicz (Wydział Artystyczno-Pedagogiczny w Kaliszu)
dr Mirosław Wobalis (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Propozycje:

 1. Zorganizować kursy e-learningowe na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym dla jak największej liczby pracowników jednostek zamiejscowych, ponieważ w niewielkim stopniu skorzystali oni ze szkoleń organizowanych w ramach projektu Unikatowy Absolwent.
 2. Przeprowadzić szkolenia z Office'a 365 - zajęcia zdalne lub w komputerowych pracowniach także ośrodków zamiejscowych, egzamiy certyfikujące trzeba przeprowadzić w firmach zewnętrznych, natomiast zajęcia może prowadzić trener zatrudniony na UAM na czas trwania projektu – trzeba jednak porównać koszty zatrudnienia trenara i zlecenia zadania firmie zewnętrznej.
 3. W odniesieniu do korzystania z baz danych można zaplanować dla humanistów szkolenie z wyszukiwania cyfrowych reprintów starodruków i drukówdawnych (funkcjonalność formatów cyfrowych, identyfikacja wydań, proweniencji, egzemplarza itp.) – potencjalnym partnerem w realizacji takiego zadania byłaby Biblioteka PTPN, która jest zainteresowana wprowadzania odesłań do cyfrowych reprintów na zdigitalizowanych kartach katalogowych.
 4. Specjalistycznymi szkoleniami dot. cyfrowych baz danych dla ok. 50 osób zainteresowany jest też Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.
 5. Można zastanowić się, czy warunki programu POWER podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej spełniałoby szkolenie z zarządzania MBI.
 6. Wszystkim pracownikom dydaktycznym UAM można zaoferować szkolenia z komunikacji online, zarządzania informacją oraz kontaktów interpersonalnych.
 7. Podobnie szeroki zasięg miałyby kursy e-learningowe nauki języków obcych dla kadry, które po zakończeniu projektu na stałe znalazłyby się w ofercie kształcenia zdalnego UAM; wskazanie, jakie języki obce należałoby uwzględnić, można doprzecyzować np. po konsultacji z Działem Współpracy z Zagranicą – konieczna byłaby opinia dra Michała Remiszewskiego.
 8. Specyficzną wersją zdalnych kursów językowych byłby kurs e-learningowy nauki języka polskiego dla cudzoziemców zatrudnionych na uczelni.
 9. Ze względu na spore grono studentów spoza Polski można zaproponować szkolenie pracowników dot. przygotowania i wdrażania zdalnego kursu nauki języka polskiego, a także tworzenia i wykorzystania materiałów do b-learningu (m.in. do pracy własnej słuchaczy).3 sierpnia 2016 r.

Obecni:
dr Małgorzata Bartoszewicz (Wydział Chemii)
mgr Karolina Bogusiewicz (Dział Programów Europejskich)
dr Agnieszka Cieszyńska (Wydział Biologii)
dr Mirosław Wobalis (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej)

Propozycje:

 1. Kurs z obsługi platformy e-leraningej trzeba byłoby zaplanować na poziomie zaawansowanym, zlecając to zadanie firmie zewnętrznej – efektem trwałym byłoby stworzenie bazy FAQ współmiernej merytorycznie z programem kursu.
 2. Zorganizować maksymalnie 10-godzinne kursy z metodyki nauczania, w tym kształcenia zdalnego (np. metod aktywizacji grupy w sali i online), być może z podziałem na humanistykę, nauki ścisłe i przyrodnicze – konieczna byłaby opinia dr Natalii Watler.
 3. Wariantem  niehumanistycznym propozycji 3. z 27 lipca byłby kurs dot. wyszukiwania i przetwarzania informacji naukowej dostępnej wolnych zasobach (open access).
 4. W nawiązaniu do propozycji 4. i 9. z 27 lipca można zorganizować kursy z retoryki międzykulturowej oraz kurs dot. międzykulturowości w nauczaniu akademickim.
 5. Zaplanowanie szkoleń w zakresie tutoringu (narzędzia miękkie umacniające i ukierunkowujące relacje mistrz–uczeń) we spółpracy np. z Collegium Wratislaviense.
 6. Zoferować dydaktykom kursy z emisji głosu i nauki języka migowego.
 7. Zorganizować kurs z wykorzystania metod statystycznych przy opracowywaniu wyników badań przeprowadzanych w ramach zajęć ze studentami.

Terminarz:
W porozumieniu z obecną na spotkaniu mgr Karoliną Bogusiewicz uzgodniono, że do 12 sierpnia zostanie wskazany koordynator przygotowania wniosku. Do końca sierpnia możemy przekazywać i dyskutować nad propozycjami podczas spotkań w OWKO. Na przełomie sierpnia i września dr Mirosław Wobalis opracuje nasze zgłoszenia i przekaże do DPE, gdzie zostanie z nich sporządzona ankieta, która w pierwszym tygodniu września trafi do jednostek organizacyjnych UAM.

 

4 sierpnia 2016 r.

Uwagi przesłane przez mgr Karolinę Bogusiewicz (Dział Programów Europejskich)

Proszę uwzględnić kryterium dostępu nr 7 „Czy projekt zakłada praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji projektu zdobytych przez kadrę kompetencji dydaktycznych w ramach prowadzonych zajęć ze studentami? Czy zajęcia muszą mieć wymiar co najmniej jednego semestru (zrealizowanego lub też rozpoczętego w trakcie realizacji projektu)?”.

Istotne są również kryteria horyzontalne:

Nr 1. Projekt zakłada zachowanie trwałości poprzez prowadzenie przez kadrę dydaktyczną objętą wsparciem w ramach projektu co najmniej przez 4 semestry po zakończeniu projektu:

 • zajęć w języku obcym,
 • zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych,
 • zajęć z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
 • zajęć z wykorzystaniem baz danych.

Rodzaj zajęć determinujących zachowanie trwałości musi być adekwatny do zakresu merytorycznego wsparcia w ramach projektu uzyskanego przez danego uczestnika. Waga punktowa 10 (bardzo duża!).

Nr 2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, na której realizowany będzie projekt, posiada aktualną wyróżniającą ocenę instytucjonalną PKA lub wyróżniającą ocenę programową PKA na kierunku przypisanym do dyscypliny naukowej, z którą związany jest program kształcenia. W przypadku realizacji projektu przez więcej niż jedną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, ww. ocenę wyróżniającą powinna posiadać każda jednostka. Waga punktowa 10. (Tutaj można sprawdzić listę jednostek z oceną wyróżniającą PKA).

Proszę również rozważyć ponownie kwestię złożenia kilku mniejszych wniosków, gdyż najkorzystniej finansowo kalkulują się projekty do 1 mln zł. Proszę spojrzeć na przeliczenia z Regulaminu konkursu. Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:

a) 25% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie,
b) 20% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 1 min PLN do 2 mln PLN włącznie,
c) 15% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie,
d) 10% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN,

Tutaj można zapoznać się ze stanem zatrudnienia na koniec 2015 roku, co może być przydatne podczas szacowania liczby uczestników (chyba że będą wynikać z kryteriów KD7 oraz KH1).

 

9 sierpnia 2016 r.

Propozycję przesłane przez dra Michała Ducha (Instytut Kultury Europejskiej)

 1. Kształcenie na odległość studentów z Ukrainy i Rosji – zastosowanie platformy e-learningowej w kształceniu studentów z zagranicy, studiujących na dwóch kierunkach studiów (jednym w Polsce, a jednym na Ukrainie lub w Rosji).
 2. Research w humanistyce – wykorzystanie najnowszych technologii w celu gromadzenia oraz porządkowania materiałów digitalnych i zdigitalizowanych.
 3. Kultura komunikacji sieciowej – wykorzystanie najnowszych technologii i aplikacji w celu promowania oferty naukowej i dydaktycznej jednostki a także podnoszenia kompetencji dydaktycznych.

Liczba uczestników każdego kursu to 28 osób. Oczywiście chcemy też uczestniczyć w kursie Office 365 (28 osób) Zarządzanie wiedzą w Social Media (14 osób); Kurs moodle (platforma e-learningowa) (28 osób).

 

19 sierpnia 2016 r.

Propozycje przesłane przez mgra Adama Pietrzykowskiego (Uniwersyteckie Studio Filmowe)Innowacyjne umiejętności dydaktyczne - kurs online Metodyka nauczania online w humanistyce (10h; tekst, multimedia, interakcje; czas realizacji: 6 miesięcy)

 1. Umiejętności informatyczne

– kurs e-learningowy „Wybrane narzędzia pakietu MS Office 365 w pracy dydaktycznej i naukowej” (5h; multimedia, interakcje; czas realizacji: 4 miesiące),
– kurs b-learningowy „Realizowanie materiałów wideo na potrzeby dydaktyki online” (10 godz., w tym 4 godz. teoria zdalnie oraz 6 godz. warsztaty w studiu filmowym USF).

Całkowita liczba miejsc na warsztatach w ciągu trwania projektu wyniosłaby 20, czyli 10 warsztatów dla 2 osób trwających 6 godz. Warsztaty raz w miesiącu. Czas realizacji części online – 4 miesiące.
W sumie 2 kursy elearningowe, 1 kurs b-learningowy oraz podwykonawstwo w ramach kursów e-learningowych innych jednostek, którym możemy zaproponować współudział w szkoleniach dotyczących: a) zdjęć (również w studio z greenbox’em), b) montażu, c) animacji i grafiki 2D i 3D, c) postprodukcji dźwięku i obrazu.
Zakładamy przy tym co najmniej 2-letni czas trwania projektu. Budżet na powyższe zadania do konsultacji.

 

22 sierpnia 2016 r.

Propozycje przesłane przez dr Elzbietę Kotkowską (Wydział Teologiczny)

 1. Powtórzyć kursy e-learningowe na poziomie podstawowym, uwzględniając realną liczbę pracowników zainteresowanych takim szkoleniem.
 2. Certyfikowane (lub niecertyfikowane) szkolenia korzystania z aplikacji Microsoft, w tym MS Office365 oraz MS Project.
 3. W odniesieniu do korzystania z baz danych można zaplanować dla humanistów szkolenie z wyszukiwania cyfrowych reprintów starodruków i drukówdawnych (funkcjonalność formatów cyfrowych, identyfikacja wydań, proweniencji, egzemplarza itp.) – potencjalnym partnerem w realizacji takiego zadania byłaby Biblioteka PTPN, która jest zainteresowana wprowadzania odesłań do cyfrowych reprintów na zdigitalizowanych kartach katalogowych.
 4. Zaplanowanie szkoleń w zakresie tutoringu (narzędzia miękkie umacniające i ukierunkowujące relacje mistrz–uczeń) we współpracy np. z Collegium Wratislaviense.

Spotkania pogłębiające relacje mistrz–uczeń opracowaliśmy już teoretycznie i wdrożyliśmy praktycznie, a stosowne przykład można znaleźć w repozytorium AMUR:
– Kim jestem? Kim się staję? Od praktyki do teorii (https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/14804)
– Kim jestem? Kim się staję? W dialogicznym napięciu JA-TY. Źródła teoretyczne (https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/14805)

Chcemy też zaproponować szkolenia przybliżające pracownikom dydaktycznym  odwzorowywanie i obrazowanie relacji ze światem realnym u osób z niepełnosprawnościami, takimi jak niedowidzenie, niedosłuch itp.
Zajęcia tego typu będą u nas prowadzone dla studentów, w ramach Dialogu i  Doradztwa Społecznego, studia II stopnia. Mogę je adaptować dla innej grupy odbiorców.

 

22 sierpnia 2016 r.

Propozycje przesłane przez dra hab. Maksymiliana Stanulewicza (Wydział Prawa i Administracji)

 1. Powtórzyć kursy e-l na poziomie podstawowym, uwzględniając realną liczbę pracowników zainteresowanych takim szkoleniem.
 2. Powtórzyć kurs e-l na poziomie średniozaawansowanym. Kursy powinny być prowadzone przez firmę zewnętrzną, a ich wyniki stanowić element oceny pracownika.
 3. Przeprowadzenie cyklu szkoleń zdalnych (10 godz.) z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw autorskich i własności przemysłowej
 4. Kursy dotyczące cyberprzestępczości, a także innych, negatywnych zjawisk. (przestępstwa w dziedzinie ochrony danych, naruszenie praw jednostki, przestępstwa gospodarcze z użyciem komputerów: manipulacje komputerowe, nadużycia telekomunikacyjne, sabotaż i szantaż komputerowy, hacking komputerowy, szpiegostwo komputerowe, kradzieże software i inne formy piractwa dotyczące produktów przemysłu komputerowego)
 5. Organizacja – co szczególnie istotne dla prawników – kursu z metodyki nauczania i kształcenia na odległość.
 6. Kursy z zakresu: wybranych narzędzi MS Office 365 oraz opracowywania i udostępniania treści multimedialnych.
 7. Wdrożenie na szerszą skalę narzędzia Learning Catalytics Persons’a, który to system wydaje się znacznie przyjaźniejszy i lepiej odpowiadający idei nauczania zdalnego niż dotychczas używane platformy. Ilość licencji rzędu 20 – 30 na poszczególne wydziały są niewystarczające.
 8. Kursy e-learningowe nauki języków obcych dla kadry, które po zakończeniu projektu na stałe znalazłyby się w ofercie kształcenia zdalnego UAM.
 9. Kultura komunikacji sieciowej i umiejętność poruszania się w cyfrowych zasobach sieci (w nawiązaniu do propozycji dra M. Ducha z IKE).

Komentarz

 • Wydział Prawa i Administracji UAM jest w specyficznej sytuacji w kontekście realizacji różnorodnych programów (Unikatowy Absolwent), zwłaszcza w zakresie tzw. nauczania na odległość czy podnoszenia kompetencji w nauczaniu zdalnym jego pracowników (system Learning Catalytycs ).
 • Specyfika ta ma swoje dwojakie korzenie. Po pierwsze: Wydział Prawa i Administracji nigdy nie kształcił nauczycieli i nie posiadał specjalizacji pedagogicznej. Po drugie: studia tak prawnicze jak i administracyjne – analogicznie do medycznych – są z reguły przygotowaniem do kolejnego, kilkuletniego etapu edukacji jakim są aplikacje, realizowanego już poza uczelnią.
 • Oznacza to, że na Wydziale Prawa od kilkudziesięciu lat nie jest obecna metodyka nauczania, a co za tym idzie – Wydział nie zatrudnia metodyków nauczania. Dominują bezpośrednie sposoby kontaktu ze studentami i przekazywania im wiedzy takie jak: seminarium, konwersatorium czy wykład, będące często symulacją konkretnych spraw, w trakcie których tylko nieliczni pracownicy korzystają z prezentacji, nie mówiąc już o umiejętnościach w zakresie tworzenia kursów na odległość. W skutek tego, jedyną często, cyfrową formą zdobywania wiedzy przez studentów są bazy danych takie jak LEX czy Legalis.
 • Nawet jeśli w programie studiów są przewidziane treści i godziny realizowane w ramach e-l, to obejmują one przede wszystkim wykłady, które – jako nieobowiązkowe i monograficzne – nie dają możliwości aktywizacji słuchaczy. W konsekwencji realizacja takiego programu  jest zmodyfikowaną formą b-learningu, w której bezpośredni wykład łączy się pomieszczaniem tekstów, omówień, glos, orzeczeń czy zagadnień, czasem prezentacji multimedialnych, na platformie e-l UAM. Tym samym staje się ona dyskiem wirtualnym, chmurą, i niczym więcej. Stąd też wielu młodszych pracowników nie widzi sensu „borykania” się z nieprzyjaznym MOODLE-m i korzysta z usług Google, Yahoo, Apple czy MS.
 • Wspomniane uwarunkowania skutkują również specyficzną rolą informatyków wydziałowych, których rola sprowadza się raczej do serwisantów istniejącego zasobu sprzętowego niż osób kompetentnych w sprawach kursów e-l, mogących być wsparciem ale i przewodnikiem po nauczaniu zdalnym.
 • Stąd też działania koordynatora wydziałowego, poza uruchomieniem w 2012 r. dostępu dla pracowników Wydziału Prawa do platformy UAM, przypominają raczej pośrednika. Zainteresowani pracownicy bowiem zgłaszają mi potrzebę pomieszczenia kursu na platformie, a ja to umożliwiam poprzez kontakt z p. mgr Marcinem Jasińskim z CI, który zawiaduje platformą UAM. Nie posiadam bowiem uprawnień administratora, a wobec braku odpowiednio przeszkolonego informatyka na Wydziale, czyni ten proces przewlekłym. W ograniczony sposób jestem również w stanie pomóc pracownikom, zwłaszcza starszym, którzy zgłaszają potrzebę opracowania kursy, gdyż nie jestem metodykiem, a wobec coraz bardziej specjalizujących się dyscyplin i gałęzi prawa, często brak mi kompetencji merytorycznych, by im skutecznie pomóc.

W związku z komentarzem dra Stanulewicza proszę zastanowić się nad zorganizowaniem szkolenia dedykowanego dla koordynatorów e-learningu. (Bogdan Hojdis)

 

26 sierpnia 2016 r.

Propozycje przesłane przez dra Michała Remiszewskiego (Wydział Anglistyki)

  1. Pogłębianie umiejętności kadry w administracji, dystrybucji i organizacji kursów poprzez MOODLE – tak dla b-learningu, jak i e-learningu – poziom średniozaawansowany i zaawansowany. Szkolenia jesteśmy gotowi przeprowadzić we własnym zakresie na WA zarówno w laboratorium jak i tworząc tutoriale online – wszystkie szkolenia w języku angielskim.
  2. Potrzebne jest szkolenie z OFFICE 365 – minimum 2 godz. z każdego modułu, który ma dydaktyczny potencjał.
  3. Poszukiwanie integracji Moodle z Office 365 - Microsoft rozwija tutaj moduł specjalny. Jeśli idziemy dalej w wykorzystanie OFFICE 365 to należałoby zainteresować się tym bliżej.
  4. Szkolenia z różnych typów programów do tworzenia treści edukacyjnych („AUTHORING TOOLS”) (także do osadzania w Moodle poprzez np. SCORM) – tu istotna jest informacja o tym, jakie oprogramowanie jest już dostępne (darmowe, rekomendowane, zakupione) => potrzebna porządne witryna + wiki/discussion board oferujaca wsparcie, bo to się może zmieniać.
  5. Szkolenia i wspomaganie w tworzeniu materiałów multimedialnych – od prostych narzędzi po organizację profesjonalnego nagrania.
  6. Szkolenia metodyczne – osobno uwzględniające b-learning i osobno e-learning. Od tego podziału i potrzeb dydaktycznych trzeba by wyjść.
  7. Zawsze będzie potrzeba uwzględnienia w szkoleniach kwestii prawnych.
  8. Niezależnie od szkoleń potrzebna jest PLATFOMA WSPARCIA oferująca materiały i możliwość dyskusji w zakresie e-learningu, samouczki wszelkie – własne, rekomendowane. itp – będzie bardzo potrzebna, żeby organizować i scalać nasze uniwersyteckie potrzeby. (Może taki meta-Moodle?)

 

31 sierpnia 2016 r.

Propozycje przesłane przez mgr Emilię Karwasińską Biblioteka Uniwersytecka)

W ramach projektu chcielibyśmy realizować 2 kursy dotyczące strategi wyszukiwania informacji:

 1. Warsztat naukowca: nauki humanistyczne i społeczne
  Kurs będzie dotyczył: strategii wyszukiwania informacji (zasoby Open Access, Otwarte Zasoby Edukacyjne, zasoby subskrybowane UAM), gromadzenia, przechowywania i porządkowanie zbiorów publikacji i ich danych bibliograficznych w programach zarządzających bibliografią (Mendeley, EndNote, Zotero), archiwizacji własnych publikacji (repozytorium AMUR), kwestii prawnych pojawiających się w kontekście OA i OZE (dozwolony użytek, domena publiczna, wolne licencje, copyright).
 2. Warsztat naukowca: nauki matematyczno-przyrodnicze
  Kurs będzie dotyczył: strategii wyszukiwania informacji (zasoby Open Access, Otwarte Zasoby Edukacyjne, zasoby subskrybowane UAM), gromadzenia, przechowywania i porządkowanie zbiorów publikacji i ich danych bibliograficznych w programach zarządzających bibliografią (Mendeley, EndNote, Zotero), archiwizacji własnych publikacji i danych badawczych (repozytorium AMUR, repozytoria danych badawczych), kwestii prawnych pojawiających się w kontekście OA i OZE (dozwolony użytek, domena publiczna, wolne licencje, copyright).

Biblioteka Uniwersytecka od dawna specjalizuje się i prowadzi szkolenia stacjonarne w zakresie zarządzania zasobami informacji zwłaszcza elektronicznymi i w otwartym dostępie dla doktorantów i pracowników naukowych UAM. Podczas realizacji  tego grantu osobą odpowiedzialną z ramienia Biblioteki Uniwersyteckiej będzie Pani mgr Żaneta Szerksznis z Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy BU (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).