Szanowni Państwo,

od 2016 roku Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość pomaga w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć e-learningowych m.in. przez ich dofinansowanie. Każdy projekt zgłaszany przez pracownika dydaktycznego UAM musi być zaopiniowany przez koordynatora ds. e-learningu w macierzystej jednostce organizacyjnej wnioskodawcy. (Listę koordynatorów znajdziecie Państwo w zakładce Wsparcie i kontakt\Koordynatorzy e-learningu). O dofinansowaniu decyduje komisja, składająca się z trzech koordynatorów uczelnianych ds. e-learningu oraz dyrektora OWKO, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • relację między kosztami i efektami kursu (w tym liczbę beneficjentów),
 • opinię koordynatora ds. e-learningu,
 • plan budżetowy Ośrodka w danym roku kalendarzowym.

Przy podejmowaniu decyzji komisja może poprosić również o dodatkową opinię tę jednostkę uczelnianą, która jest odpowiedzialna merytorycznie za jakość kształcenia w zakresie zgłaszanym przez pracownika ubiegającego się o dofinansowanie.

 

Wymagania formalne – wniosek musi zawierać:

 • dane pracownika składającego wniosek, realizującego kurs (jeśli jest to inna osoba) oraz koordynatora opiniującego,
 • tytuł zajęć i treści kształcenia (w tym informację o charakterze kursu: programowy, fakultatywny, komercyjny itp.),
 • harmonogram kursu,
 • kosztorys kursu (wraz ze wskazaniem ewentualnych innych źródeł finansowania),
 • informacje o beneficjentach i sposobie ewaluacji zajęć,
 • opinię koordynatora ds. e-learningu, właściwego ze względu na miejsce pracy wnioskodawcy.

 

Harmonogram

 • wnioski o dofinansowanie prosimy składać koordynatorom ds. e-learningu do końca marca każdego roku kalendarzowego,
 • decyzja o odmowie lub przyznaniu dofinansowania oraz jego wysokości podejmowana jest w kwietniu,
 • przygotowanie, wdrożenie i ewaluację zajęć należy zakończyć do listopada danego roku,
 • zrealizowany kurs jest rozliczany najpóźniej na początku grudnia roku kalendarzowego, w którym zostało przyznane dofinansowanie.

dr hab. Bogdan Hojdis