Szanowni Państwo,

zapraszam na seminarium na którym zaprezentowane zostaną wyniki prac nad tworzeniem materiałów e-learningowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w ramach projektu „Unikatowy Absolwent=Możliwości” oraz dotacji projakościowej. Seminarium odbędzie się 9.06.2015 (wtorek) w godzinach 11:45-13:30 w sali A2-24.

Czytaj więcej: Zaproszenie na seminarium e-learnigowe

Szanowni Państwo,

oświadczenie pracownika o zaangażowaniu w inne projekty (w załączeniu) składają wszyscy zatrudnieni w 2011. Jeśli mają na przykład dwa aneksy w 2011 r., to dołączają po jednym oświadczeniu do każdego podania o zatrudnienie. Ewidencję czasu pracy składają wszyscy zatrudnieni w 2011 r., niezależnie od liczby aneksów, wykazując wszystkie formy zatrudnienia w projektach / projekcie, przy czym Koordynatorzy Wydziałowi wykazują 3 godziny dziennie, Koordynator Ogólnouczelniany: 1/3 etatu, tj. 56 godz. w miesiącu (przy założeniu, że mamy 168 godz. w miesiącu na całym etacie, dziennie można wykazać maksymalnie 8 godz.). Aby mieć wgląd w merytoryczną pracę Koordynatorów, nadal składają oni raporty wykonania zadania. Ponadto zatrudniając osoby do opracowania kursów e-learningowych, załączamy do podania o zatrudnienie zakres obowiązków (w załączeniu), oświadczenie zobowiązujące do przeprowadzenia kursów (w załączeniu), oświadczenie pracownika o zatrudnieniu w innych projektach, oświadczenie o prawach autorskich, kopie certyfikatu o odbyciu kursu dot. e-learningu. W podaniu o zatrudnienie należy określić liczbę godzin do przepracowania w miesiącu, żeby osoba ta nie miała wątpliwości, co wykazać w ewidencji czasu pracy, którą będzie musiała składać co miesiąc. Wiadomo, że różne kursy wymagają różnego nakładu pracy i stawka godzinowa może się różnić, ale może warto byłoby ustalić jakiś przedział stawek godzinowych, na podstawie stawki rynkowej.

Czytaj więcej: Rozliczenie czasu pracy w projecie Unikatowy...

Szanowni Państwo,

w poniedziałek 12 września br. spotkaliśmy się w Collegium Mathematicum, aby doprecyzować wskazówki dla osób przygotowujących kursy e-learningowe. Dr Jacek Marciniak zapropował włączyć do funkcjonującego już dokumentu dwa uzupełnienia: koncepcję e-podręcznika (jako koherentnej postaci materiałów do nauczania zdalnego w ramach danego kursu) oraz przykładowego opisu kursu (course desrciption), który uznaliśmy za ekwiwalent tradycyjnego sylabusa. W tym roku bowiem dydaktycy uniwersyteccy muszą przygotować nowe, poszerzone sylabusy – zgodne ze wzorem KRK – których integralna częścią (w wypadku zajęć zdalnych) może być opis kursu. Dr Agnieszka Cieszyńska zaproponowała, aby autor kursu w pełnym sylabusie przedmiotu dodał po prostu w punkcie 11 informacje o e-learningu i nie powtarzał już celów, treści, efektów itp.

Udało nam się również uzgodnić propozycję zakresu obowiązków koordynatorów wydziałowych ds. e-learningu, z którą proszę się zapoznać, aby na kolejnym stałym spotkaniu 10 października br. zatwierdzić ten dokument.

Bogdan Hojdis

Szanowni Państwo,

na spotkaniu koordynatorów 5 września br. z kierownikiem projektu mgr Magdaleną Tomaszewską ponownie pojawił się problem rozliczania przygotowywanych kursów e-learningowych. W stosunku do projektu umowy z ministerstwem ze stycznia w umowie podpisanej w marcu pojawiły się w różnych kwestiach bardziej szczegółowe zapisy, czy termin ten oznacza: przeprowadzenie i udokumentowanie wszystkich zająć zdalnych danego kursu, umieszczenie kursu w programie nauczania przez rady wydziałów czy tylko przetestowanie wybranych zajęć (zagadnień) danego kursu z grupą minimum 15 studentów. Jeśli odpowiedź z ministerstwa potwierdzi konieczność zatwierdzenia zajęć przez rady wydziałów lub/i przeprowadzenia i udokumentowania całego kursu, to najprawdopodobniej będziemy wnioskować o przesunięcie rozliczenia wszystkich kursów przewidzianych na rok 2011 na rok 2012.

Czytaj więcej: Notatka ze spotkania 5 września 2011 r.