Przepisy prawne dotyczące kształcenia na odległość w szkolnictwie wyższym:

  • Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (art. 164, pkt 3 i 4) (format pdf) – pobierz
  • Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (format pdf) – pobierz
  • Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (format pdf) – pobierz
  • Wyjaśnienia mgr Joanny Malec, radcy prawnego UAM, z 10.11.2010 r. w sprawie przepisów wykonawczych do punktu 4 art. 164 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (dot. kształcenia na odległość):

„[..] w tym zakresie obowiązującym jest rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U.07.188.1347 z późn. zm.), które stanowi:

§ 5. (1) Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych.

W dostępnej na stronach UAM bazie aktów wewnętrznych brak jest dodatkowych uregulowań UAM w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe odnośnie warunków jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy stosować ustawę o szkolnictwie wyższym i rozporządzenia wydane na jej podstawie, a w szczególności ww. rozporzadzenie [...].”

 

Przykładowe publikacje nt. prawa autorskiego wraz z podstawowym tekstem ustawy:

  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (format pdf) – pobierz
  • Małgorzata Sudoł, Prawo autorskie, czyli o korzystaniu z czyjejś twórczości w druku i internecie, [dokument online], [dostęp listopad 2010]otwórz
  • Podręcznik prawa autorskiego dla bibliotekarzy, [dokument online], [dostęp listopad 2010] otwórz
  • Piotr Ślęzak, Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych i artystycznych, [dokument online], [dostęp listopad 2010]otwórz

 

UWAGA:

Na platformie e-learningowej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej został zamieszczony wykład „Kształcenie zdalne a nowelizacja prawa autorskiego”, w którym omówiono zmiany obowiązujące od listopada 2015 roku.

(Wymagane jest zalogowanie się na platformę).